Priser


Priser


Pris beregnes på grunnlag av medgått tid, dersom ikke fastpris blir avtalt på forhånd. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres, herunder telefonsamtaler som faktureres med min. 15 minutter.


Timeprisen vil være avhengig av advokatens spesialinnsikt og erfaring og prisen vil fremkomme av særskilt oppdragsbekreftelse.


fra kr. 1.500,- (med tillegg av mva) til kr. 2.100,- (med tillegg av mva), pr. time


Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige kommer i tillegg.


Dersom du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den til enhver tid offentlige salærsats (kr.975,- pr. time per 01.01.13). For øvrig vil utgifter til juridisk bistand i mange tilfeller kunne kreves dekket overfor forsikringsselskap.


Ytterligere informasjon om salærberegningen vil bli gitt av advokaten og fremkommer av kontrakten.


Nærmere orientering om forutsetingene, våre betalingsrutiner etc. følger også av kontrakten som tilsendes etter at vi har påtatt oss oppdraget. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har akseptert et oppdrag før eventuelt avtalt forskudd er innbetalt vår konto.Copyright  ©  All Rights Reserved